Masat Gjinore

Posted on by

Kuadri ligjor për promovimin e barazisë ligjore është përmirësuar në mënyrë të ndjeshme nga i ratifikimi  i një sërë dokumentesh të rëndësishme ndërkombëtare dhe nga amendamente të tjera.

NDRYSHIMET KRYESORE KOMBËTARE LIGJORE NË FUSHËN E BARAZISË GJINORE NDËR VITE (1995 – 2016)

Viti 1995:
1. Ligji nr.7961 datë 12.7.1995 Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë [ndryshuar]
2. Ligji nr. 7995 datë 20.09.1995‚’’Për nxitjen e Punësimit’’

Viti 1998:
1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Viti 1999:
1. Ligji nr.8454 datë 4.02.1999 “Për Avokatin e Popullit” [ndryshuar]

Viti 2002:
1. Ligji nr. 8876 datë 04.04.2002 “Për Shëndetin Riprodhues”

Viti 2004:
1. Ligji. Nr.9188 datë 12.2.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Penal”
2. Ligji nr 9198 datë 01.07.2004 “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri” (i shfuqizuar)
3. Strategjia Kombëtare për HIV/AIDS 2004-2010

Viti 2005:
1. Ligji nr.9398/12.05.2005, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për Avokatin e Popullit”

Viti 2006:
1. Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”

Viti 2007:
1. Strategjia e parë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Eliminimin e Dhunës në Familje (SKBGJ-DHF)2007-2010.

Viti 2008:
1. Ligjin nr. 9914, datë 12.05.2008 “Për disa shtesa në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
2. Ligjin nr.9970, datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”.
3. Ligji nr.10019, datë 29.12.2008 Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë
4. Ligji Nr 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.

Viti 2009:
1. Ligji nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë’.

Viti 2010:
1. Ligji 10221 datë 4.2.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.
2. Ligji nr.10237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”.
3. Ligji nr. 10295, datë 01.07.2010 “Për faljen”.
4. Ligji ‘Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” nr.10347, dt 4.11.2010

Viti 2011:
1. Ligji Nr.10.399 datë 17.03.2011,“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”(i ndryshuar)

Viti 2013:
1. Udhëzimi i përbashkët Nr. 21 datë 21.06.2013,midis MPÇSSHB dhe Ministrisë së Financave “Për përcaktimin e proçedurave që duhet të ndiqen për integrimin gjinor në programin buxhetor afatmesëm”.

Viti 2014:
1. Plani Kombëtar i Grave Sipërmarrëseve 2014-2020
2. Plani Kombëtar i Burrave dhe Djemve si partner të grave dhe vajzave kundër dhunës në familje
3. Programi i nxitjes së punësimit ‘‘Për punëkërkuesit e papunë në vështirësi’’.VKM nr. 48, dt. 11.01.2012, ndryshuar meVKM nr. 192, dt.02.04.2014.
4. Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë.VKM nr. 47, dt. 16.01.2008,ndryshuar me VKM nr. 193, dt. 02.04.2014.

Viti 2015
1. Ndryshimet në Kodin zgjedhorë për vendosjen e kuotës 50% burra dhe 50% gra në listat e kandidatëve për këshillëtar/ret në zgjdhjet vendore 2015.

Viti 2016
1. Strategjia Kombëtare e Barazisë Gjinore dhe plani veprimit 2016-2020.
2. Ligji Nr.70/2016 “Për zejtarinë në Republikën e Shqiperisë”- Miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me 30.06.2016
3. Kuadrit ligjor (ligj nr. 44/2016, datë 21.04.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar)