Bashkëpunimi me Bizneset

Posted on by

SHËRBIMET NDAJ BIZNESIT JANË:

A) Shërbimet e informimit
B) Shërbimet për ndërmjetësimin për punësim .
C) Shërbime Këshillimi dhe orientimi , për formim profesional

Zyra e punësimit siguron dhe ofron informacion për Punëdhënësit në lidhjë me:

1-Legjislacionin e punës ,
-Detyrimi Ligjor të Bizneseve për deklarimin e tyre në Z.P
-Deklarim i të punesuarve
-Deklarimi i vëndeve të lira të punës
-Detyrimi e punësimit të PAK
-Kontratat e punës (individuale dhe kolektive)
-Azhornimet e kodit të punës etj

2-Informim mbi Programet Aktive të tregut të punës
-Llojet e Programeve te Nxitjes se Punesimit
-Menyrat e aplikimit në këto programe,
-Kriteret & benefitet e tyre.

3-Informacion mbi Qëndrat dhe Shkollat e formimit profesional.
Listim I Qëndrave publike
Listim I Qëndrave jo publike
Listim I Shkollave Profesionale

4-Informacion mbi tregun Rajonal të punës & tendencat e tij.
-Listim i aktivitetve kryesore në rajon
-Listim i profesioneve më të kërkuara në treg

5-Informim dhe asistencë për Aplikim Leje Pune për shtetas të huaj
-Ligji per te Huajt 108/2013
-Tipet e lejeve të punës
-Dokumentacionet e aplikimit për leje pune

Zyra e Punësimit ndërmjetëson për punësim me Bizneset nëpërnjet:

  1. Marrjes së ofertave të vendeve të lira të punës, (nga bizneset ose specialistet e ZP)
  2. Rregjistrimit & publikimit të vendeve të lira të punës në sistemin e SHKP
  3. Përqasjes sa më të saktë të Kërkesë-Ofertës
  4. Implementimit të Programeve të nxitjes së Punësimit në treg
  5. Bashkëpunimit me projekte Nga Bashkia & shoqeria Civile

Shërbime Këshilluese dhe orientimi për formim profesional

  1. Orjentim drejt Formimit Publik & jo Publik Profesional ( Llojet e kurseve te formimi-Tarifat-Kohëzgjatja e tyre në DRFPP)
  2. Këshillim për marveshje trepalëshe Shkollë profesionale, Biznes dhe Zyrë Punësimi.
  3. Këshillim për sipërmarrje në biznes ( për bizneset e reja)
  4. Orjentim në sistemin Online për punëdhëdhësit