Punëdhënës

Posted on by
  1. Formulari tip i SHKP (lista e deklarimit të punonjësve)
  2. Nipt i Biznesit (Kur Buznesi deklarohet për herë të I-rë)
  3. Formularët tip të aplikimit për leje pune të huaj
  4. Ekstrakte biznesi, QKB
  5. Formularë e deklaratë tip për aplikim në programin e nxitjes së punësimit