Punëdhënës

Posted on by

Punëdhënës janë ndërmarrjet dhe personat që u sigurojnë personave të tjerë një punësim të paguar, me një kontratë punësimi.

• Japim informacion mbi tregun e punës.
• Regjistrojmë dhe publikojmë vendet e lira të punës.
• Ofrojmë kandidatë të mundshëm për rekrutim.
• Japim informacion për programet e ndryshme të tregut të punës, si. psh, për programet e nxitjes së punësimit, te formimit dhe arsimit profesional etj.

Sistemi online për punëdhënësit:
• Jep mundësinë që të krijojnë në mënyrë të pavarur jë llogari në sistem.
• Të publikojë një vend të lirë pune.
• Të kërkojë për punëkërkues të përshtatshëm si dhe t’i dergojë ftesë një punëkërkuesi.