Punëdhënës

Posted on by

Punëdhënës jane ndërmarrjet dhe personat që u sigurojnë personave të tjerë një punësim të paguar, me një kontratë punësimi.
• Japim informacion mbi tregun e punës.
• Regjistrojmë dhe publikojmë vendet e lira të punës.
• Ofrojmë kandidatë të mundshëm për rekrutim.
• Japim informacion për programet e ndryshme të tregut të punës, si. psh, për programet e nxitjes së punësimit, te formimit dhe arsimit professional etj.

Sistemi online për punëdhëdhësit:

• Jep mundësinë që të krijojnë në mënyrë të pamvarur jë llogari në system.
• Të publikojë një vend të lirë pune.
• Të kërkojë për punëkërkues të përshtatshëm si dhe t’i dergojë ftesë një punëkërkuesi.