Punëkërkues

Posted on by

“Punëkërkues” është çdo person i papunë, i disponushëm për punësim, i cili paraqitet periodikisht në zyrën përkatëse të punësimit, përfshirë edhe personat, të cilët janë në marrëdhënie pune ose të vetëpunësuar, por qe kërkojnë nje punë të re.

• Informacion dhe këshillim,
• Udhëzime për punësim, vlerësim të nevojave, zhvillim të karrierës/profesionit/Plan Aksioni për Punësim.
• Pjesëmarrje në një trajnim dhe ndërhyrje të tjera në tregun e punës.
• Shërbime ndërmjetësimi etj.

Sistemi online për punëkërkuesit:
• Jep mundësinë që të krijojnë në mënyrë të pavarur një llogari në sistem,
• Jep mundësinë për të kërkuar vende të lira pune,
• Jep mundësinë e plotësimit te një CV në sistem sipas formatit online (model i ngjashëm me BE-në).