Shërbimet

Posted on by

Shërbimet për dy grupet e mëdha të klientëve të Zyrës së Punës: Punëkërkues e Punëdhënës:

  • Shërbime informimi mbi tregun e punës dhe ofertat e vendeve të lira
  • Shërbime, pritje intervistim e rregjistrim në sistemin e SHërbimit Kombëtar të Punëimit
  • Orjentim profesional
  • Shërbime informimi për Programet e Nxitjes së punësimit
  • Shërbime mbështetëse me programet pasive të tregut të punës (ndihmë ekonomike, pagesë papunësie)
  • Edukim në karrierë (për të rinj të sapo diplomuar)
  • Cikël këshillimi drejt punësimit (për pu.pa. të grupeve të dizavantazhuar)
  • Shërbim referimi e këshillues për emigrantë të kthyer në Shqipëri
  • Shërbime për shtetas të huaj që vijnë për qëllime punësimi
  • Shërbime për Punëdhënësit